REGULAMIN GRY MARGONEM: DUEL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych Użytkownikowi przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego mgduel.pl, polegających w szczególności na zapewnieniu dostępu do gry „Margonem: Duel”. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w serwisie Regulamin jest również regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).
  2. Adresem	internetowym, pod którym dostępna jest gra „Margonem: Duel” jest www.mgduel.pl oraz www.mgduel.com.
  3. Definicje:
    a) Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną;
    b) Gra - platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stanowiąca grę internetową o nazwie „Margonem: Duel”;
    c) Usługodawca – Garmory sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach. Szczegółowe informacje na temat Usługodawcy znajdują się w pkt II Regulaminu;
    d) Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu, zarówno bez zakładania Konta, jak i po jego założeniu;
    e) Gracz – Użytkownik, który korzysta z Serwisu po zalogowaniu na Konto;
    f) Konto – utworzona na wniosek Użytkownika struktura informatyczna stanowiąca zbiór danych, zasobów i uprawnień w Serwisie, w tym parametrów Gry. Konto dostępne jest po zalogowaniu się przez Gracza, do czego służą unikalny Login oraz hasło dostępowe;
    g) ID – indywidualny i unikalny numer Konta nadawany podczas procesu zakładania nowego Konta;
    h) Login – indywidualny identyfikator Konta Gracza wybierana przez Gracza w momencie zakładania nowego Konta w Grze;
    i) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.mgduel.pl, umożliwiający m.in. korzystanie ze świadczonych przez niego usług, w tym korzystania z Gry;
    j) Punkty akcji – punkty podlegające wymianie na niektóre usługi świadczone Graczom przez Usługodawcę;
    k) NPC – kierowana przez sztuczną inteligencję postać w Grze. Z wybranymi NPC Gracz może wchodzić w interakcje w celu skorzystania z funkcji Gry, skorzystania z niektórych usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym udostępnienia Graczowi do korzystania dóbr wirtualnych.
  4. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Taryfikatora Kar.
  5. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin za pośrednictwem serwisu www.mgduel.pl.
  6. W przypadku, gdy w Regulaminie mowa jest o terminach określonych w dniach należy przez nie rozumieć dni kalendarzowe.


II. USŁUGODAWCA
  Podmiotem świadczącym usługi za pośrednictwem Serwisu jest Garmory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, Pod Młynem 1C, 40-313 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000519387, NIP: 5482581184, REGON: 241114139.


III. TECHNICZNE UWARUNKOWANIA ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu przeglądarka internetowa Użytkownika musi mieć włączoną obsługę JavaScript oraz włączoną opcję akceptacji plików cookies.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do używania plików cookies w celu poprawnego działania Gry, ściśle według zasad określonych w Polityce cookies, dostępnej pod adresem http://garmory.pl/art/view,3
  3. Zabronione jest korzystanie z Serwisu z użyciem programów lub usług zapewniających anonimowe proxy, czyli takich, które służą do ukrycia lub zmiany danych identyfikacyjnych Użytkownika (w tym w szczególności adresu IP), z którego pochodzi połączenie z Serwisem.
  4. W celu zapobiegania oszustwom oraz innym naruszeniom Regulaminu Usługodawca może korzystać z oprogramowania im przeciwdziałającego. Oprogramowanie tego rodzaju będzie działać na urządzeniu Użytkownika wyłączenie podczas korzystania przez niego z Serwisu.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie Serwisu, w tym Gry na innych konfiguracjach niż minimalne rekomendowane.
  6. W celu umożliwienia korzystania z Serwisu Usługodawca udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego oraz wymagane oprogramowanie po stronie serwera (silnik Gry, strona internetowa pod adresem www.mgduel.pl) oraz przeglądarki (klient Gry).


IV. USŁUGI ŚWIADCZONE W SERWISIE
  1. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, w szczególności zapoznawania się z treściami publikowanymi w Serwisie, korzystania z Gry. Niektóre usługi np. korzystanie z Gry są świadczone jedynie Graczom.
  2. Korzystanie z takich funkcji Serwisu jak założenie i korzystanie z Konta, zapoznawanie się z treściami publikowanymi w Serwisie oraz na Forum, publikowanie komentarzy na Forum, korzystanie z Gry jest bezpłatne. Lista usług, których świadczenie przez Usługodawcę jest odpłatne oraz ich cennik znajduje się w osobnym cenniku www.mgduel.pl zakładka „więcej pa”.
  3. Skorzystanie przez Gracza z niektórych usług świadczonych przez Usługodawcę wymaga użycia Punktów Akcji. Udostępnienie Graczowi Punktów Akcji stanowi odpłatną usługę świadczoną przez Usługodawcę.
  4. Zamieszczone w Serwisie informacje dotyczące usług, w tym usług udostępnienia dóbr wirtualnych, a w szczególności ich ceny nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
  5. Wszystkie ceny usług zamieszczone w Serwisie podawane są w złotych i są cenami brutto, to jest zawierają należny podatek od towarów i usług (VAT).
  6. Umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem w chwili:
    a) aktywowania przez Użytkownika usługi lub zwrócenia się o jej aktywację do Usługodawcy przez Użytkownika – w przypadku usług świadczonych nieodpłatnie;
    b) zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy wynagrodzenia za usługę – w przypadku usług świadczonych odpłatnie.
  7. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na zmianie parametrów Serwisu, w tym Konta lub Gry. Usługodawca udziela również Graczowi licencji na korzystanie z tego dobra na zasadach opisanych w Regulaminie.
  8. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę nie podlega zamianie na świadczenie pieniężne.
  9. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu jedynie w celach niekomercyjnych oraz w swoim własnym imieniu.
  10. Usługodawca zastrzega, że w Serwisie, w tym w Grze mogą być Użytkownikom wyświetlane reklamy.

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
  11. Z zastrzeżeniem postanowień kolejnych punktów Regulaminu Użytkownik będący konsumentem (konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, w tym korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo odstąpić od zawartej z Usługodawcą na odległość umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Usługodawcę (dane, adres, e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub wiadomość e-mail: kontakt@garmory.pl). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Użytkownika informacji dotyczącej wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  12. Prawo do odstąpienia od umowy z Usługodawcą nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług − jeżeli Usługodawca wykonał usługę w pełni za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez Usługodawcę świadczenia Użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy.
  13. Z chwilą rozpoczęcia świadczenia usługi, w tym udostępnienia dóbr wirtualnych na Koncie umowę uznaje się umowę za w pełni zrealizowaną przez Usługodawcę.
  14. W odniesieniu do umowy o świadczenie usługi z chwilą złożenia oferty jej świadczenia Użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczne wykonanie usługi przez Usługodawcę oraz ma świadomość, że zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827 ze zm.) wiąże się to z utratą prawa odstąpienia od umowy.


V. KONTO GRACZA
  REJESTRACJA W SERWISIE
  1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna.
  2. Rejestracja powoduje zawarcie między Usługodawcą a Użytkownikiem na czas nieokreślony umowy o prowadzenie Konta na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie i oznacza, że Użytkownik zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował ją w całości. Użytkownik oświadcza również, że zapoznał się i akceptuje treść dokumentów, do których ten Regulamin odsyła np. Polityki Prywatności.
  3. Użytkownik chcący dokonać rejestracji oświadcza, że jest osobą pełnoletnią albo osobą małoletnią, która uzyskała pełną zdolność do czynności prawnych albo osobą małoletnią, która ukończyła 13 lat i posiada ważną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego, który będzie podlegał postanowieniom tego Regulaminu, w tym dokumentów, do których Regulamin odsyła np. Polityki Prywatności.
  4. Rodzic lub opiekun prawny osoby małoletniej, która rejestruje się w Serwisie, ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu i przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez osobę małoletnią, w tym za wszystkie zakupy dokonane w Serwisie.
  5. Rejestracja dokonywana jest po wybraniu w Serwisie opcji „ rejestracja” i prawidłowym wypełnieniu formularza umożliwiającego dodanie nowego Konta, w tym adresu e-mail (będącego jednocześnie loginem) i hasła do Konta.
  6. Gracz oświadcza, że dane podawane przez niego w procesie rejestracji bądź w ustawieniach Konta:
    a) są prawdziwe i prawidłowe;
    b) korzystanie z nich w Serwisie nie narusza praw osób trzecich, przepisów obowiązującego prawa ani dobrych obyczajów.
  7. Po prawidłowym przetworzeniu przez system komputerowy danych wprowadzonych przez Użytkownika automatycznie jest tworzone nowe Konto. Zalogowanie się na Konto wymaga podania przez Gracza prawidłowego Loginu oraz hasła.
  8. Dane podane przez Gracza w trakcie rejestracji w Serwisie, które uległy zmianie, powinny zostać przez Gracza niezwłocznie zaktualizowane. Gracz może dokonać aktualizacji swoich danych za pomocą ustawień w zakładce „Konfiguracja”. Gracz ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z faktu podania przez niego nieprawidłowych danych oraz braku ich aktualizacji, a polegające np. na utracie dostępu do Konta.
  9. Gracz odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego Loginu i hasła, a także za szkody wynikające z udostępnienia osobom trzecim przez Gracza wspomnianych wyżej danych lub z niezachowania przez Gracza zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się tymi danymi.
  10. Jeśli Użytkownik dowie się o naruszeniu bezpieczeństwa Serwisu lub Konta, w tym o nieautoryzowanym dostępie do Konta bądź utracie, kradzieży, nieautoryzowanym użyciu bądź ujawnieniu danych Użytkownika, zwłaszcza Loginu i hasła, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu Usługodawcę.
  11. W przypadku:
    a)	zmiany przez nieuprawnioną osobę trzecią adresu e-mail zapisanego przez Gracza w ustawieniach Konta, przywrócenie adresu e-mail Gracza jest możliwe poprzez skorzystanie z nieodpłatnej usługi świadczonej przez Usługodawcę. Warunkiem skorzystania z tej usługi jest dostęp Gracza do skrzynki poczty elektronicznej powiązanej z oryginalnym adresem e-mail.
  12. Nowoutworzone przez Gracza Konto ma poziom pierwszy. Poziomy Konta zwiększają się wraz z postępami Gracza w Grze. Wyższy poziom Konta nie przekłada się na zakres ani ceny usług świadczonych Graczowi przez Usługodawcę.

  KORZYSTANIE Z KONTA
  13. Gracz zobowiązuje się nie udostępniać Konta innym osobom ani nie proponować im udostępnienia Konta. W szczególności Konto nie może stanowić przedmiotu obrotu np. umowy darowizny, zamiany lub sprzedaży.
  14. Gracz zobowiązuje się korzystać z Konta, w tym z Gry zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu. Za naruszające Regulamin uważane są następujące działania:
    a) podszywanie się pod jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, zwłaszcza pracownika lub współpracownika Usługodawcy;
    b) tworzenie Loginu lub Pseudonimu Gracza fałszywie sugerujących powiązania z Usługodawcą, zawierających dane osobowe osób trzecich lub są obraźliwe, znieważające, wulgarne, obsceniczne, zawierają odniesienia do seksu, obrażają pochodzenie rasowe i etniczne albo są w inny sposób niewłaściwe. Tak samo traktowane są Login i Pseudonim Gracza mające na celu ominięcie tego zakazu poprzez błędną lub alternatywną pisownię;
    c) rozpowszechnianie lub przekazywanie informacji/ danych osobowych oraz informacji na temat życia prywatnego innych Użytkowników oraz pracowników lub współpracowników Usługodawcy bez ich wcześniejszej zgody;
    d) rozpowszechnianie, wysyłanie lub przekazywanie w inny sposób treści o charakterze bezprawnym lub które w uzasadnionej opinii Usługodawcy mogą być obralźiwe dla innych Użytkowników, zwłaszcza naruszać dobra osobiste tych Użytkowników lub członków ich rodzin. Za takie treści uważa się zwłaszcza wulgaryzmy, oszczerstwa, groźby, wypowiedzi nawołujące do przemocy oraz wypowiedzi o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, dyskryminującym, obscenicznym, seksistowskim, zniesławiającym, a także treści, których rozpowszechnianie narusza prawa własności intelektualnej;
    e) wysyłanie niezamówionych informacji handlowych (spamu), w szczególności za pośrednictwem czatu w Grze, Forum, Panelu Kontaktowego oraz na adresy e-mail Usługodawcy, a także wielokrotne wysyłanie tej samej informacji;
    f) usuwanie, zmienianie lub ukrywanie jakichkolwiek informacji dotyczącej praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy bądźosobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz znaków towarowych. Korzystanie z dóbr niematerialnych, do których prawa własności intelektualnej przysługują Usługodawcy, w szczególności utworów i znaków towarowych w sposób te prawa naruszający;
    g) nękanie, prześladowanie lub zastraszanie pracowników lub współpracowników Usługodawcy, a także innych Użytkowników w obrębie Serwisu, w tym tzw. griefowanie;
    h) branie udziału w działaniach, które w ocenie Usługodawcy polegają lub mogą polegać na oszukiwaniu innych Użytkowników, w tym wyłudzeniach lub atakach socjotechnicznych;
    i) przekazywanie lub umożliwienie przekazania zawartości zawierającej uszkodzone dane, tzw. szkodliwe (złośliwe) oprogramowanie takie jak wirusy, konie trojańskie, keyloggery, robaki, bomby czasowe, cancelboty, lub inne oprogramowanie mogące spowodować uszkodzenie Serwisu bądź jego elementów, a także oprogramowanie mogące służyć do przejęcia kontroli nad Serwisem bądź jego elementami. Zakaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje też oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie pozwalające na gromadzenie lub przechwytywanie danych, w tym data i screen scrapping oraz data mining;
    j) używanie bez zgody Usługodawcy oprogramowania wchodzącego w interakcję w usługami świadczonymi przez Usługodawcę np. polegającą na przechwytywaniu, emulowaniu lub przekierowywaniu jakiejkolwiek komunikacji dotyczącej usług lub zbierają informacje o tych usługach, odczytując sektory pamięci używanej przez usługi do przechowywania informacji. Ten zakaz dotyczy zwłaszcza takich programów jak mody, hacki, cheaty, exploty, skrypty, boty oraz trainery;
    k) ingerowanie w pracę serwerów, z których korzysta Serwis lub zakłócanie ich pracy, w szczególności za pomocą takich technologii oraz narzędzi jak tunelowanie, code injection, code insertion, denial of service, emulacja protokołów, tworzenie lub korzystanie z nieautoryzowanych przez Usługodawcę prywatnych serwerów;
    l) unikanie, omijanie, usuwanie, dezaktywowanie, ograniczanie, deszyfrowanie lub obchodzenie w jakikolwiek inny sposób wszelkich środków technologicznych zastosowanych przez Usługodawcę lub na jego zlecenie, w szczególności zabezpieczeń technicznych;
    m) uzyskiwanie dostępu lub próbowanie uzyskania dostępu do obszarów usług świadczonych przez Usługodawcę, które nie są udostępniane Użytkownikom przez Usługodawcę;
    n) wykorzystywanie błędów w oprogramowaniu Serwisu;
    o) korzystanie z Konta innej osoby, w szczególności zmierzające do podniesienia poziomu tego Konta lub przypisanych do niego postaci (power leveling, boosting, ladder climbing);
    p) korzystanie z usług świadczonych przez Ułus godawcę, w szczególności z Gry w celach komercyjnych lub politycznych, w tym do prowadzenia działań marketingowych bądź reklamowych. Ten zakaz obejmuje zwłaszcza zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze komercyjnym, w szczególności reklam;
    q) kopiowanie, tłumaczenie, dekompilacja, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczanie, rozpowszechnianie Serwisu lub jego elementów, Smoczych Łusek lub dóbr wirtualnych, z wyłączeniem przypadków, gdy zezwolenie na określone działanie ma podstawę w przepisach prawa lub wyraźnym zezwoleniu Usługodawcy;
    r) uniemożliwianie lub przeszkadzanie w świadczeniu usług przez Usługodawcę;
    s) namawianie lub zachęcanie innych Użytkowników do naruszenia postanowień Regulaminu;
    t) publikowanie w Serwisie treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.
  15. Gracz rozumie i wyraża zgodę na to, że zakres funkcji dostępnych dla danego Gracza na Koncie lub możliwość korzystania z Konta mogą zostać przez Usługodawcę czasowo ograniczone lub zawieszone w przypadkach, gdy Gracz podejmuje działania wskazane w pkt 14 Regulaminu.
  16. Gracz, który uważa, że ograniczenie lub zawieszenie funkcji dostępnych dla niego na Koncie lub możliwość korzystania z Konta zostały przez Usługodawcę czasowo ograniczone lub zawieszone niezgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 14 Regulaminu może złożyć reklamację.
  17. Konta nieaktywne powyżej 30 dni są usuwane.

  WYPOWIEDZENIE UMOWY O KORZYSTANIE Z KONTA
  18. Gracz może w każdym czasie złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na prowadzenie Konta (usunąć Konto). W tym celu należy wysłać stosowne oświadczenie na adres e−mail: kontakt@garmory.pl. Wiadomość musi zostać wysłana z adresu e−mail, który jest jednocześnie loginem konta.
  19. Umowa na prowadzenie Konta może również zostać wypowiedziana przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Gracz narusza postanowienia Regulaminu.
  20. Gracz, który uważa, że umowa na utrzymanie Konta została wypowiedziana przez Usługodawcę niezgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie może złożyć reklamację.
  21. W przypadku wypowiedzenia umowy na prowadzenie Konta lub utraty możliwości korzystania z Konta przez Gracza z przyczyn leżących po stronie Gracza, Usługodawca nie zwraca Użytkownikowi wynagrodzenia uiszczonego z tytułu korzystania z odpłatnych usług, w tym zakupionych Punktów Akcji. Dla uniknięcia wątpliwości, za przyczyny leżące po stronie Gracza uważa się zwłaszcza niezachowanie należytych zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się Kontem np. niezachowanie hasła do Konta w tajemnicy.
  22. Gracz, którego Konto zostało usunięte, lub który na stałe utraci dostęp do Konta, może założyć nowe Konto. Usługi świadczone Graczowi w związku z korzystaniem z poprzedniego Konta np. wyposażenie postaci w Grze, nie są przypisywane do nowego Konta.


VI. ZAKUP ODPŁATNYCH USŁUG
  1. Skorzystanie z odpłatnych usług świadczonych przez Usługodawcę wymaga użycia jednej z opcji dostępnych w Serwisie, np. w zakładce „Więcej PA” na Koncie i prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, w tym wskazania kraju, z którego wykonywana będzie zapłata za usługę. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT konieczne jest podanie numeru NIP przed złożeniem zamówienia usługi. Podczas składania zamówienia można wyrazić zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany na Koncie. W razie niewyrażenia zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie papierowej na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  2. Usługę udostępnienia Graczowi odpłatnej usługi może nabyć wyłącznie osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia, która uzyskała pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat i posiada ważną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego na zakup usługi. Przystępując do zamówienia usługi osoba dokonująca transakcji oświadcza, że warunki, o których mowa w punkcie poprzedzającym są spełnione.
  3. Odpłatna usługa zostaje wykonana w pełni przez Usługodawcę z chwilą jej aktywowania np. przypisania do Konta takiej liczby Punktów Akcji, jaka została zamówiona.
  4. Aktualne cenniki odpłatnych usług znajdują się w Serwisie w zakładce „Więcej PA” po wybraniu opcji płatności. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen odpłatnych usług. Zmiana cen wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia opublikowania informacji o zmianie w Serwisie.
  5. Metody płatności za odpłatną usługę (przedpłata) to w szczególności:
    a) płatność SMS;
    b) płatność on-line poprzez serwis Paysafecard (adres internetowy serwisu Paysafecard http://www.paysafecard.com/pl/).
  6. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia odpłatnej usługi należy zapoznać się z łącznym kosztem transakcji prezentowanym przez jej operatora. Dokonując zapłaty potwierdza się znajomość oraz akceptację regulaminu operatora płatności oraz całkowity koszt transakcji. W szczególności osoba nabywająca usługę zobowiązuje się podawać swoje prawdziwe i prawidłowe dane, jeśli podmiot obsługujący transakcje płatnicze wymaga podania takich danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych w formularzach wybranej przez niego metody płatności.
  7. W przypadku zapłaty za usługę za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych osoba dokonująca transakcji zostanie poproszona o podanie danych koniecznych do dokonania autoryzacji płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po pozytywnej autoryzacji płatności. Brak autoryzacji płatności, jeśli Użytkownik nie wybierze innego sposobu zapłaty, spowoduje anulowanie zamówienia.
  8. Aktywacja odpłatnej usługi następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy całości wynagrodzenia za żądaną usługę.
  9. W przypadku, gdy pomimo prawidłowo przeprowadzonej przez operatora płatności transakcji nabycia usługi, usługa będąca przedmiotem transakcji nie została aktywowana, Gracz powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.


VII. ŚWIADCZENIE USŁUG
  NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU SERWISU
  1. Usługodawca dołoży wszelkich starań by zapewnić poprawne działanie Serwisu.
  2. Niedopuszczalne są działania Użytkowników mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu, w szczególności Gry oraz utrudniać korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom. Za takie działania uważane są zwłaszcza działania Użytkowników, które są niezgodne z prawem lub naruszają dobra osobiste osób trzecich.
  3. W przypadku wykrycia błędu lub innego rodzaju nieprawidłowości w Serwisie, zwłaszcza w Grze (nieprawidłowość to brak działania lub nieprawidłowe działanie Gry lub jakiegokolwiek elementu Gry), Gracz zobowiązuje się do niewykorzystywania tego błędu lub nieprawidłowości, nieprzekazywania osobom trzecim, w tym innym Graczom, informacji na ich temat oraz do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o wykrytym błędzie lub nieprawidłowości. Dla poinformowania Usługodawcy wystarczające jest zawiadomienie Administratora za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@garmory.pl, wiadomość musi być wysłana z adresu e−mail, który jest jednocześnie loginem konta. Wiadomość musi zawierać temat, opis nieprawidłowości i okoliczności jej wystąpienia.
  4. Usługodawca zastrzega, że nie będą rozpatrywane zgłoszenia nieprawidłowości w Serwisie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy:
    a) wiadomość zostanie wysłana z e−maila nieprzypisanego do konta;
    b) w e-mailu brak tematu;
    c) e-mail nie zawiera treści lub jest ona niemożliwa do ustalenia;
    d) do e-maila dołączone są załączniki zawierające szkodliwe oprogramowanie;
    e) e-mail zawiera treści, o których mowa w pkt 14 b) Regulaminu.
  5. W przypadku uzyskania przez Użytkownika zmian w jakichkolwiek parametrach Konta, w tym poziomu Konta, poziomu postaci Gracza, wartości Punktów Akcji, Złota przypisanych do Konta w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa, w szczególności poprzez wykorzystanie błędu w Grze Usługodawca zastrzega sobie prawo do przywrócenia prawidłowych parametrów Konta.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
  6. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkowników w Serwisie danych.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane w Serwisie przez Użytkowników, jeżeli nie wie o ich bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwili dostęp do tych danych.
  8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych przez Użytkownika danych, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwia dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi względem Użytkownika odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
  9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
    a) korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa;
    b) problemy w funkcjonowaniu Gry lub całego serwisu margonem.pl jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń losowych, działania osób trzecich, w tym dostawcy usług internetowych, serwisu obsługującego płatności i siły wyższej (katastrofa, zdarzenie losowe);
    c) przerwami w funkcjonowaniu Serwisu lub jego poszczególnych elementów, które wynikają z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacja oprogramowania, aktualizacja bazy danych, itd.), o których Użytkownicy byli uprzednio poinformowani;
    d) utratą danych przechowywanych przez Użytkownika w Serwisie, która wynikła z awarii sprzętu, oprogramowania, bazy danych lub też innymi okolicznościami, którym Usługodawca nie mógł zapobiec, mimo zachowania należytej staranności;
    e) awariami u dostawców usług niezbędnych do udostępniania Serwisu, w szczególności sieci telekomunikacyjnych oraz zasilających u dostawców usług hostingowych oraz usług finansowych, na które Usługodawca nie miał wpływu.
  10. Usługodawca ani Użytkownik nie odpowiadają względem drugiej strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w całości lub części, spowodowanych siłą wyższą. Siła Wyższa oznacza każdą okoliczność uniemożliwiającą stronie (Usługodawcy lub Użytkownikowi) wykonanie zobowiązania, która wynika ze zdarzeń pozostającym poza rozsądną kontrolą danej strony. Do takich zdarzeń zalicza się zwłaszcza wojna, akt terrorystyczny, zamieszki, rozruchy, wandalizm, strajk, atak hakerski, awaria infrastruktury informatycznej lub telekomunikacyjnej, klęska żywiołowa, taka jak epidemia, pożar, powódź, burza.
  
  PRZERWY ORAZ AWARIE W DZIAŁANIU SERWISU
  11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w dostępie do Serwisu mogą następować przerwy, w szczególności z takich przyczyn jak konieczność wprowadzenia zmian w Serwisie i usunięcie błędów w jego funkcjonowaniu.
  12. W przypadku utracenia przez Gracza z przyczyn nieleżących po stronie Gracza, np. w wyniku awarii Serwisu, informacji zapisanych na Koncie np. liczby Punktów Akcji lub dóbr wirtualnych przypisanych do konta, Usługodawca dołoży starań, by przywrócić pierwotny stan Konta lub zrekompensować Graczom utracone Punkty Akcji, dobra wirtualne.
  13. Usługodawca wykonuje okresowe kopie zapasowe oprogramowania i baz danych Serwisu.
  14. W wypadku krytycznych awarii Serwisu Usługodawca może odtwarzać stan Serwisu lub jego elementów z kopii zapasowej ze skutkiem cofnięcia stanu Serwisu do chwili wykonania kopii zapasowej.

  ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG / ZAMKNIĘCIE SERWISU
  15. W przypadku planowanego zakończenia prowadzenia Serwisu lub Gry, Usługodawca poinformuje Użytkowników o tym poprzez wiadomość zamieszczoną w Serwisie z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
  16. Użytkownikom, którzy nabyli płatne usługi od Usługodawcy nie przysługuje zwrot pieniędzy w związku z zakończeniem prowadzenia Serwisu.

VIII. TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA UMIESZCZANIE MATERIAŁÓW W SERWISIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
  1. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie, w tym zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje, w tym treści:
    a) zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
    b) nawołujących do nienawiści − w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, przynależność państwową, orientację seksualną;
    c) obrażających uczucia religijne lub bezwyznaniowość;
    d) propagujących ideologię narodowego socjalizmu, faszyzmu, komunizmu lub inną ideologię totalitarną;
    e) godzących w dobra osobiste Usługodawcy lub jakichkolwiek innych osób trzecich;
    f) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne;
    g) naruszających prawo do wizerunku lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich;
    h) promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
    i) spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego Usługodawcy;
    j) promujących produkty lub usługi inne niż te oferowane przez Usługodawcę.
  2. Użytkownik zamieszczający w Serwisie jakiekolwiek treści oświadcza, że jest on osobą uprawnioną do zamieszczenia takiej treści w Serwisie, a korzystanie z niej przez Usługodawcę oraz innych Użytkowników w granicach przewidzianych w Regulaminie nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.
  3. Użytkownik, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, z chwilą zamieszczenia danej treści w Serwisie udziela Usługodawcy na czas nieokreślony niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z tej treści na potrzeby prowadzenia Serwisu, w tym udostępniania tych treści Użytkownikom oraz osobom trzecim. W przypadku treści stanowiących utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: utrwalanie oraz zwielokrotnianie całości lub części utworu dowolną techniką, w szczególności cyfrową; publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet. Licencja obejmuje prawo do udzielenia sublicencji. Użytkownik wyraża również zgodę na wprowadzanie do wspomnianych materiałów zmian polegających w szczególności na ich korekcie technicznej, gramatycznej i stylistycznej.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania z Serwisu treści zamieszczonych tam przez Użytkowników w przypadku, gdy ich rozpowszechnianie stanowi naruszenie Regulaminu lub przepisów prawa, a także w przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze zamieszczonej przez Użytkownika treści.
  5. Korzystanie przez Użytkowników z treści zamieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie w jakim regulują one zasady dozwolonego użytku prywatnego utworów oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
  6. W przypadku zauważenia zamieszczenia w Serwisie treści niezgodnych z warunkami opisanymi w niniejszym punkcie należy zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości na adres e−mail: kontakt@garmory.pl. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia.

  LICENCJA NA KORZYSTANIE Z SERWISU
  7. Usługodawcy przysługują prawa własności intelektualnej do Serwisu oraz jego poszczególnych elementów, takich jak logotypy, portrety postaci, wygląd plansz, przedmiotów oraz interfejsu użytkownika, artworki, muzyka itp. Korzystanie z Serwisu oraz innych elementów chronionych prawami własności intelektualnej może odbywać się wyłącznie na podstawie i w granicach określonych przez postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.
  8. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu lub jego poszczególnych elementów np. Gry, Usługodawca udziela Użytkownikowi nieodpłatnie na czas nieokreślony, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Serwisu w celach osobistych (niezawodowych i niezarobkowych), w tym jego poszczególnych elementów poprzez ich zwielokrotnianie techniką cyfrową, w tym ładowanie i zachowywanie w pamięci komputera, uruchamianie oraz wyświetlanie. W przypadku treści zamieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników, Usługodawca udziela pozostałym Użytkownikom na korzystanie z tej treści sublicencji o zakresie takim jak wskazany w zdaniu poprzedzającym.
  9. Licencja jest udzielana na czas świadczenia Użytkownikowi przez Usługodawcę danej usługi.
  10. Usługodawca zezwala Graczom na korzystanie z opracowań (przeróbek) elementów wizualnych Gry (artworki, szkice koncepcyjne, portrety postaci) poprzez ich rozpowszechnianie w Serwisie. Zezwolenie, o którym mowa w niniejszym punkcie nie obejmuje rozpowszechniania opracowań w inny sposób, w szczególności na innych stronach internetowych. Nie dotyczy ono również treści zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników ani logotypu Margonem.
  11. Licencja na rozpowszechnianie Gry poprzez prowadzenie streamingu z przebiegu Gry w dowolny sposób, w tym w szczególności z wykorzystaniem serwisów streamingowych (w tym YouTube, Twitch) jest udzielana Graczom jedynie w celach osobistych, nieodpłatnie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  12. Licencja na rozpowszechnianie bannerów Margonem udzielana jest nieodpłatnie oraz na terytorium całego świata i obejmuje publiczne udostępnianie banneru w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym poprzez ich zamieszczanie na stronach internetowych zarządzanych przez licencjobiorcę.
  13. W razie wątpliwości odnośnie zakresu licencji na korzystanie z Serwisu bądź chęci korzystania z Serwisu w zakresie innym niż opisany w Regulaminie, prosimy o kontakt mailowy na adres e-mail: kontakt@garmory.pl


IX. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ I REKLAMACJE
  1. Wszelkie uwagi, reklamacje, zapytania oraz informacje odnośnie Serwisu, w tym Gry mogą być kierowane na adres mailowy: kontakt@garmory.pl
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Gracza, w szczególności w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz wprowadzania zmian w Serwisie, wynikających m.in. z potrzeby przywrócenia prawidłowego działania Serwisu.
  3. Użytkownik może składać Usługodawcy reklamacje dotyczące świadczonych przez niego Usług.

  REKLAMACJE
  4. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając e-mail na adres: kontakt@garmory.pl. Wiadomość musi zostać wysłana z adresu e−mail przypisanego do konta.
  5. W treści reklamacji Użytkownik powinien podać:
    a) nazwę Użytkownika (Pseudonim);
    b) zwięzły opis zaistniałej nieprawidłowości lub zastrzeżeń Użytkownika oraz treść żądania Użytkownika;
    c) datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
  6. Usługodawca rozpatruje reklamacje w kolejności wpływu w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
  7. Usługodawca, w zależności od wybranej przez Użytkownika formy kontaktu, informuje go za pośrednictwem poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia.
  8. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
  9. Reklamację należy złożyć w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. Reklamacje zgłoszone po tym terminie, z przyczyn technicznych, mogą zostać pozostawione bez rozpoznania.

  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ O ZASADACH DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  10. Usługodawca nie korzysta z alternatywnych sposobów dochodzenia roszczeń przez konsumentów ani nie korzysta z podmiotów zajmujących się alternative dispute resolution (ADR) – chyba, że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  11. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, Usługodawca informuje o istnieniu pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr platformy internetowego pozasądowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług pomiędzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej (platforma ODR). Usługodawca informuje, że nie ma prawnego obowiązku korzystania z tej platformy – w każdym wypadku decyzja o przystąpieniu do sporu za pośrednictwem platformy podejmowana jest przez Usługodawcę indywidualnie.
  

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Nieważność lub bezskuteczność jednego z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Regulamin może zostać zmieniony z ważnej przyczyny. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności: konieczność zaktualizowania danych teleadresowych, w tym nazw lub odnośników zamieszczonych w Regulaminie; potrzebę dostosowania Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa dotyczących kwestii uregulowanych Regulaminem; potrzebę wykonania orzeczeń lub decyzji bądźzaleceń uprawnionych sądów lub organów administracji państwowej w kwestiach dotyczących treści uregulowanych Regulaminem; zmianę działania Serwisu, w tym jego rozbudowa i dodanie nowych funkcjonalności; zmianę warunków technicznych świadczenia usług za pomocą Serwisu; potrzebę usunięcia ewentualnych błędów lub niejasności, gdyby pojawiły się w Regulaminie; konieczność modyfikacji Regulaminu w celu uniknięcia nadużyć lub naruszeń Regulaminu.
  3. Usługodawca poinformuje Graczy z wyprzedzeniem przynajmniej 14-dniowym o zmianie Regulaminu. Informacja zostanie przekazana poprzez przesłanie stosownego powiadomienia wraz z treścią zmienianego Regulaminu i informacją o dacie wejścia zmiany w życie na stronie głównej gry.
  4. Zmieniony Regulamin wiąże osoby, które przed datą wskazaną w powiadomieniu o zmianie jako data wejścia zmienionego Regulaminu w życie nie zrezygnują z korzystania z Serwisu.
  5. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.